Regisztráció   Felhasználási feltételek   Adatvédelem
 
 

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL


Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a PirulaPatika. Kft. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

A PirulaPatika. Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja). Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

Az adatkezelés időtartama: a PirulaPatika Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető.

A PirulaPatika Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

A PirulaPatika Kft., illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

A PirulaPatika Kft. a megbízási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához speciális szakértelemre van szükség. A kiszervezett tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett.

A PirulaPatika Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a PirulaPatika Kft. nyilvántartásában módosítja.

A PirulaPatika Kft. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A PirulaPatika Kft. és megbízottja köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A PirulaPatika Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


 

Ha bankkártyával fizet, akkor regisztrálnia sem kell !